मनमोहन खेल रहे होली, मनमोहन
ओ मनमोहन, हा रे मनमोहन, हम वे मनमोहन
कोई बचा न कुंज गली में
हा वारे रसिया ओ वारे रसिया

एसी मोहन की टोली, ओ मनमोहन
मनमोहन खेल रहे होली, ओ मनमोहन